2019 - Công ty được cấp chứng nhận RA

Công ty được cấp chứng nhận Rainforest Alliance (RA) – cho sản xuất cà phê bền vững…., khánh thành “Điểm du lịch trải nghiệm Cà phê đầu tiên của Việt Nam”